Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

InnerRebel: de VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71403051; gevestigd aan de Reine Victoriaweg 31, 1731 PB Winkel en de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
Opdrachtgever: de zakelijke en/ of particuliere wederpartij van InnerRebel.
Overeenkomst: de dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot het verzorgen van advies, trainingen, workshops en coaching ten behoeve van zowel particuliere als zakelijke Opdrachtgevers, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals de offerte. Elektronisch geplaatste orders worden uitdrukkelijk hieronder begrepen.
Diensten: werkzaamheden die InnerRebel in opdracht en/ of ten behoeve van Opdrachtgever verricht, zoals onder meer het geven van adviezen, coaching, workshops, cursussen en trainingen. Cursus/workshop/training: alle door of vanwege of onder licentie van InnerRebel verzorgde of georganiseerde opleidingsprogramma’s of onderdelen van opleidingsprogramma’s van één of meerdere dagdelen.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan cursussen, trainingen, workshops en voorlichtingen van InnerRebel deelneemt. Deelnemer kan zelf de Opdrachtgever zijn maar ook iemand uit de organisatie van Opdrachtgever.
Offerte: een aanbieding van InnerRebel gericht op het sluiten van een Overeenkomst.
Website: de internetsite www.innerrebel.nl.

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van InnerRebel.
Overmacht: al wat op dat gebied in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop InnerRebel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor InnerRebel niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van InnerRebel of van derden, ziekte van de medewerker(s) van InnerRebel, die belast is/zijn met de uitvoering van de opdracht en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van ‘open inschrijving’ daaronder begrepen.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tot levering van diensten en/of producten door InnerRebel.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door InnerRebel zijn aanvaard.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. InnerRebel en Opdrachtgever zullen in overleg treden voor het opstellen van nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 Indien InnerRebel niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat InnerRebel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door InnerRebel verstrekte gegevens, welke door InnerRebel als juist worden aangemerkt.

2.2 InnerRebel kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is InnerRebel daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij InnerRebel anders aangeeft.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht InnerRebel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan InnerRebel te laten weten.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle door InnerRebel vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.2 InnerRebel is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4: Inschakeling van derden

4.1 InnerRebel heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.2 Indien InnerRebel derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van Opdrachtgever.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 De overeenkomst tussen InnerRebel en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever InnerRebel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. InnerRebel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.3 InnerRebel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.4 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.5 Indien door InnerRebel of door InnerRebel ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening.

5.6 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan InnerRebel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan InnerRebel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan InnerRebel zijn verstrekt, heeft InnerRebel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan InnerRebel ter beschikking heeft gesteld. InnerRebel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat InnerRebel is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. InnerRebel zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is InnerRebel gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen InnerRebel bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van InnerRebel op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan InnerRebel een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.10 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens InnerRebel gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van InnerRebel daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1 InnerRebel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst InnerRebel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van InnerRebel kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.2 Voorts is InnerRebel bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van InnerRebel kan worden gevergd.

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van InnerRebel op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien InnerRebel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.4 Indien InnerRebel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is InnerRebel gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is InnerRebel gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door InnerRebel, zal InnerRebel in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor InnerRebel extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij InnerRebel anders aangeeft.

6.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het InnerRebel vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van InnerRebel op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.9 Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde, gereserveerde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden anders is bepaald.

6.10 Indien InnerRebel haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.11 InnerRebel heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

6.12 Indien InnerRebel toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs

en/of vergoeding van schade, maar zal InnerRebel zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. InnerRebel zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 7: Overmacht

7.1 InnerRebel behoudt zich het recht voor zich uit een opdracht terug te trekken, indien, op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken (overmacht), een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd. In dergelijke omstandigheden is InnerRebel niet schadeplichtig.

7.2 InnerRebel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien nakomen onmogelijk is geworden of zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.3 InnerRebel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat InnerRebel haar verbintenis had moeten nakomen.

7.4 InnerRebel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.5 Voor zover InnerRebel ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is InnerRebel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7.6 In geval van overmacht zal InnerRebel zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Indien InnerRebel aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 InnerRebel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat InnerRebel is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door InnerRebel geleverde diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan.

8.4 De resultaten van toepassing en gebruik van de door InnerRebel verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten InnerRebel haar invloed vallen. Hoewel de Overeenkomst door InnerRebel naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan InnerRebel daarom geen garanties afgeven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

8.5 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is InnerRebel slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie.

8.6 De aansprakelijkheid van InnerRebel is daarom beperkt tot de vergoeding welke InnerRebel voor zijn diensten in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Voor overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan zes (6) maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder beperkt is tot maximaal de vergoeding over de laatste zes (6) maanden.

8.7 Bovendien is de aansprakelijkheid van InnerRebel in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, in voorkomend geval.

8.8 InnerRebel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

8.9 InnerRebel sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door InnerRebel bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.10 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van InnerRebel of haar leidinggevende ondergeschikten.

8.11 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van InnerRebel en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

Artikel 9: Vrijwaring

9.1 InnerRebel zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke InnerRebel jegens Opdrachtgever is.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart InnerRebel tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van InnerRebel bedingen.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart InnerRebel volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan InnerRebel door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

9.4 Indien InnerRebel door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden InnerRebel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is InnerRebel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van

InnerRebel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10.1 Mocht de Opdrachtgever/Deelnemer tot voortijdige beëindiging van een opdracht willen overgaan, dan dient dit altijd schriftelijk aan InnerRebel gemeld te worden. Annulering is een feit als InnerRebel ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail.

10.2 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever/Deelnemer en InnerRebel anders is overeengekomen.

Annulering incompany (maatwerk)opdracht(en)/ training(en)

10.3 Opdrachtgever is bij annulering van een incompany (maatwerk)opdracht/trainingen de volgende kosten verschuldigd:

  1. binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het offertebedragbinnen
  2. binnen 2 weken voor aanvang 1e trainingsdag, 75% van het en indien de training echter onmiddellijk opnieuw geboekt wordt: 50% van het offertebedrag
  3. binnen 3 weken voor aanvang 1e trainingsdag, 50% van het offertebedrag
  4. binnen 4 weken voor aanvang 1e trainingsdag, 25% van het offertebedrag
  5. eerder dan 4 weken voor aanvang trainingsdag: geen kosten

Annulering open inschrijving

10.4.1 Open inschrijving. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door InnerRebel bedoeld waarbij individuele zakelijke en particuliere Opdrachtgevers/Deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. training, informatiebijeenkomsten, workshops en webinars.

10.4.2 InnerRebel behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door InnerRebel, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag.

10.4.3 InnerRebel heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem of haar betaalde bedrag.

10.4.4 Annulering door Opdrachtgever/Deelnemer in geval van een open inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de ‘open inschrijving’ is Opdrachtgever 50% van de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.

10.4.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met InnerRebel, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd.

10.4.6 Wanneer Opdrachtgever/Deelnemer of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt, wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.

Annulering een-op-een begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele (coach)sessies

10.5 In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere een-op-een begeleiding, heeft Opdrachtgever/Deelnemer het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever/Deelnemer de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

Annulering langlopende opdrachten

10.6 Indien de overeenkomst een langlopend traject betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het traject de hiervoor in artikel 10.3 opgenomen annuleringsregeling voor ‘incompany (maatwerk)opdrachten/trainingen’. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van InnerRebel aanleiding is om anderszins over een te komen.

Artikel 11: Betaling

11.1 Opdrachtgever dient de facturen van InnerRebel binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door InnerRebel aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. InnerRebel is gerechtigd om periodiek te factureren.

11.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem of haar aan InnerRebel. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

11.4 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt InnerRebel zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten danwel te beëindigen.

11.5 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is InnerRebel gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van InnerRebel om schadevergoeding te vorderen.

11.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-72012), incassokosten aan InnerRebel verschuldigd. Niet-consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,00.

11.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van InnerRebel verboden om de door InnerRebel verstrekte ontwerpen, modules, modellen technieken, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes en/ of instrumenten e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij InnerRebel. InnerRebel houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13: Geheimhouding en privacy

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 De persoonlijke gegevens die InnerRebel via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten. InnerRebel houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 14: Toepasselijk recht

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/ of een overeenkomst met InnerRebel zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van InnerRebel, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin InnerRebel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14.4 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door InnerRebel op verzoek kosteloos worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen en op te slaan via de website van InnerRebel.

14.5 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

14.6 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.